Škole Maarif zapošljavaju

Škole Maarif zapošljavaju

Broj: 01-3-2252/21
Datum: 27. 9. 2021.

Privatna ustanova Školski centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole “Maarif“ Sarajevo) dana 27. 9. 2021. godine raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika  na upražnjeno radno mjesto

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. NASTAVNIK/PROFESOR FIZIKE,    

1 izvršilac (m/ž), na određeno vrijeme do 30. 06. 2022. godine, uz mogućnost produženja ugovora

VSS-VII stepen ili II ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu. Prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom, radnim iskustvom i poznavanjem engleskog jezika. 

POTEBAN PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA/PROFESORA za navedeno radno mjesto, jedno od sljedeće navedenih:

- Kandidati koji su stekli zvanje profesora fizike po predbolonjskom sistemu studiranja  (minimalno  VII stepen stručne  spreme).  

- Kandidati koji su stekli zvanje profesora fizike, u kombinaciji sa nekim drugim  predmetom  iz  oblasti  fizičkih,  matematičkih  i  tehničkih  nauka  po  predbolonjskom  sistemu  studiranja  (minimalno  VII stepen stručne  spreme).  

- Kandidati  koji  su  stekli  zvanje  diplomiranog  fizičara  po  predbolonjskom  sistemu studiranja,  a  imaju  položenu  pedagoško-psihološku  i  didaktičko-metodičku  grupu predmeta  (minimalno  VII stepen stručne  spreme). 

- Kandidati  koji  su  završili  nastavnički  studijski  program  fizike  na  Prirodno-matematičkom  fakultetu  po  bolonjskom  sistemu  studiranja  (minimalno  prikupljenih  300  ECTS  bodova,  tj. I i II ciklus  nastavničkog  smjera).

POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BIH“, broj: 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju obrazovanju u Kantonu Sarajevo ili Zakonom o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kao i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u KS ili Nastavnim planom i programom za gimnazije u Kantonu Sarajevo.

PRIJAVA NA KONKURS I IZBOR NAJBOLJEG KANDIDATA

Prijava na konkurs se vrši putem e-maila: careers@ba.maarifschools.org.

Nakon evaluacije zaprimljenih prijava, najbolja tri kandidata će biti pozvana na razgovor. Kandidati koji budu pozvani na razgovor će biti dužni da dostave traženu dokumentaciju koja, za potrebe razgovora, ne mora biti u originalu niti ovjerena od nadležnih organa.

 

Kandidati koji nakon online aplikacije ne budu pozvani na razgovor, smatra se da nisu odabrani među tri najbolja kandidata.

 

Ustanova će svim kandidatima koji pristupe razgovoru dostaviti obavijest o odabranom kandidatu po osnovu ovog konkursa putem e-maila navedenog u kandidatovoj prijavi.

 

Kandidat koji bude primljen po ovom konkursu će biti dužan da dostavi originalnu, odnosno ovjerenu kopiju tražene dokumentacije. Kandidati će biti dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

a. Svojeručno potpisana kratka biografijom sa kontakt podacima kandidata

b. diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi

c. izvod iz matične knjige rođenih,

d. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa)

2. DODATNA DOKUMENTACIJA

a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu (prednost)

b. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prednost)

c. Uvjerenje/certifikat o poznavanju stranog jezika (prednost)

d. Rješenje o ocjeni o radu
e. Rješenje o sticanju stručnog zvanja nastavnika

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Ustanove u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) od dana od dana objavljivanja.

Kontaktirajte Nas

Možete nam pisati za sve što želite da znate o našoj školi.

Za ostala pitanja
Kontaktirajte Nas
Vaša škola Izaberi